தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

i would like to do data entry jobs... What is th eprocedure and where i have to go for that..... ?

+2 votes
Respected Admin... I am studying MCA... and i would like to do data entry jobs... What is th eprocedure and where i have to go for that..... ?
asked Jun 4, 2012 by mani_officials வல்லுநர் (2,950 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Try elance.com
answered Jun 4, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)

Related questions

0 votes
2 answers
+1 vote
2 answers
asked May 3, 2012 by raja-priya-sri புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 25, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...