தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Sir,, copyscape is give only 3 moths free. But i want l to get life time copyright .
in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
If you want to protect. You cannt do it for free for forever.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by புதியவர் (180 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...