தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

I have installed wamp server locally. It is asking username, password for mysql and phpmyadmin. How to add?

0 votes
நான் வாமப் செர்வேறை இன்ஸ்டால் செய்த பின் mysql மற்றும்  phpmyadmin.க்கு  username, password கேட்கிறது எவ்வாறு அவற்றை சேர்ப்பது ?
asked Dec 28, 2014 in Web Designing by vkumanan92 புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
At the time of installing wamp server its ask for "username and password"
If u don't give any thing just click enter key
Default Username & Password: "root" & "root"
answered Dec 29, 2014 by solairajanmuthukumar புதியவர் (140 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 16, 2012 by kmanath புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 12, 2012 by mohamedn இளையோர் (300 points)
...