தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Hi sir, I am using Kingston 4gb pen drive. I want to password protect the pen drive. Any one tell me the solution for my question.
in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
you can use USB secure software
by sasi வல்லுநர் (3k points)
Can you tell me the link to download that software sir, Please tell me the steps to password protect the pen drive.
0 votes
by sasi வல்லுநர் (3k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 3, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
3 answers
asked Feb 8, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 27, 2012 in Windows by krish-suresh புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 16, 2013 in Windows by gunasekaran-c புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 25, 2012 by kanimozhis புதியவர் (130 points)
...