தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi sir,
     Tell me the full version software to password protect the cd. If i put the cd into the drive it will ask for the password to view the contents of the cd.
in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இந்த வழிமுறை விளக்கப் படத்தை காணுங்கள்

http://www.nero.com/enu/show-tutorial.php?tut=MTc1
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Apr 26, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
3 answers
asked Feb 8, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 27, 2012 in Windows by krish-suresh புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 14, 2014 in Windows by dmraj புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Jul 11, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...