தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to password protect the pendrive?

+1 vote
Hi sir, I am using Kingston 4gb pen drive. I want to password protect the pen drive. Any one tell me the solution for my question.
asked Apr 27, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
you can use USB secure software
answered Apr 27, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)
Can you tell me the link to download that software sir, Please tell me the steps to password protect the pen drive.
0 votes
watch this video it will help you

http://www.youtube.com/watch?v=zWf--eVMmKA

u can get this here

http://www.mediafire.com/?s5d15u4xox4nf41
answered Apr 28, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 4, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
3 answers
asked Feb 8, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 27, 2012 in Windows by krish-suresh புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 16, 2013 in Windows by gunasekaran-c புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 25, 2012 by kanimozhis புதியவர் (130 points)
...