தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
I need software to password protect the folder. If i open the locked folder, it will ask for the password to open.Tell me the link and software name.
in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
we can use usually "folder lock", and other softwares  usually to protect

u can use command prompt to restrict user to use your folder

http://www.youtube.com/watch?v=NIaeXoHTC20&feature=related


you can also you 7zip, zip,rarlab software to password protect
by sasi வல்லுநர் (3k points)
0 votes
There is a software for this ,   folderlock6.0 , you can get it  for trail period , and you should buy it , for better performance
by dahsinmar ஆர்வலர் (480 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Apr 27, 2012 in Windows by krish-suresh புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 3, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 26, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 11, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 18, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...