தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to get back the hidden files from USB pendrive

+1 vote
in my pendrive some files are hidden, how to get back that files from pendrive
asked Apr 25, 2012 by kanimozhis புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
It is same as the unhiding the files in hard disk by going in

tools >Folder Options >  goto "View" Tab > Check the radio button "Show hidden files and Folders"

Then click ok


Thank you..
answered Apr 26, 2012 by srivignesh வல்லுநர் (3,630 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 16, 2013 in Windows by gunasekaran-c புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 8, 2012 in Internet by imam இளையோர் (230 points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 25, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 27, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
...