தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
How to get all in one drivers software from internet? can anyone send me the link to get that drivers software.
in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
Hai friend please specify... that which kind of drivers u need ??
I have a .zip file than contain 100000 drivers....
including latest motherboards,graphical,sound,chipset,modem,etc....
if u want this i will send that to ur mail.....
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)
0 votes
I need latest motherboards,graphical,sound,chipset,modem,etc....
Can you send to my mail id.

[email protected]
by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Mar 20, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 8, 2012 in Internet by imam இளையோர் (230 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 24, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...