தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
in Internet by புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

0 votes
using all in one drivers is not a proper way.

Tell me, For which particular hardware you require a driver?

Sound, Graphics, Modem or what?
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
Both the sound and graphics. I saw in office they put the cd in any system, it will show the appropriate driver name and ask to install automatically all the drivers will be installed.
by வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
I suggest you a better way...

My Computer > Right Click > Properties > Device Manager >
Find components with yellow question mark symbol. Right click and click "Install Driver"  It will ask for "source of drive" .. Choose "Automatic via online"

It would be helpful at the moment...
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
using all in one driver  PACK  https://drp.su/index.htm
by ஆர்வலர் (700 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Jan 25, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 20, 2012 in Internet by இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 11, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 24, 2012 in Internet by வல்லுநர் (1.8k points)
...