தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

where will the serial numbers be for all or most of the softwares? Can you say website for it?

+1 vote
asked Jan 25, 2012 in Internet by vrchockers இளையோர் (370 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
answered Jan 25, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)

Related questions

0 votes
1 answer
+1 vote
2 answers
asked Mar 10, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 20, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 23, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 9, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
...