தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

new hard drive installed. but not formatted. will it affect the existing drives?

0 votes
புதுக் கணினியில் உள்ள ஹர்ட் டிஸ்க் இ பார்மட்
செய்தால் பழையது அழிந்து விடுமா?
asked Dec 27, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
வன்தட்டு,Harddrive (Harddisk )ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது அல்ல.உங்கள் கேள்வி என்ன? புதிதாக இணைக்கப்பட்ட வன்தட்டை போமட் செய்தால் பழைய வன்தட்டில் உள்ளது  அழிந்து விடுமா என்பதனால்,இல்லை,அழியாது.இரண்டு டிஸ்க்கும் தனியானவை.ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது அல்ல.
ஆனால் ஒரு வன்தட்டை போமட் செய்யும் போது டேட்டாக்கள் அழிக்கப்படும்.ஒரு சில சிறியவை அழிக்கப்பட மாட்டாது. காரணம்,0 and  1 என்ற முறையிலேயே தரவுகள் வன்தட்டில் பதியப்படுகின்றன. அதனால் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று பதிவு செய்யப்படுவதால்,எங்காவது சில சிறிய தரவுகள் அழிக்கப்படாது. recovery  மூலம் திரும்பப் பெற முடியும்.
answered Dec 27, 2012 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
0 answers
+1 vote
1 answer
+1 vote
2 answers
asked Mar 10, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
0 votes
4 answers
...