தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Does not boot

0 votes
My laptop shows boot menu. Does not boot.Using pendrive.
asked May 6, 2016 by poopandi-m புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
what  is  the brand use
answered Dec 26, 2016 by mohamed ஆர்வலர் (700 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 6, 2016 by poopandi-m புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
+1 vote
2 answers
asked Apr 15, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 15, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...