தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

why not AC to CPU only?

0 votes
அறை முழுவதற்கும் குளிர் வசதி செய்வதைக் காட்டிலும் சிபியூவிற்கு மட்டும் தனி வசதி செய்தால் மின்செலவு கணிசமாக மிச்சமாகாதா?
asked Apr 15, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 17, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 17, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
4 answers
asked Oct 26, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
+1 vote
2 answers
asked May 11, 2012 in Internet by ismailsahani2013 புதியவர் (130 points)
...