தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

will the system take more time to open if we have more emails?

0 votes
அதிக மின்னஞ்சல்களை வைத்துக் கொண்டு இருந்தால் கணினி இயக்க வேகம் குறையுமா?
asked Jun 24, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இல்லை...எமைல்கள் எல்லாம் ஆன்லைனில் ஸ்டாரே ஆவதால் உங்கள் சிஸ்டம் பாதிக்கப்பட்டது...
answered Aug 14, 2013 by srivignesh வல்லுநர் (3,630 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 14, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
3 answers
asked Dec 18, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 16, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...