தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
பல பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய பிளாகை உருவாக்குவது எப்படி?
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக ஒவ்வொரு கோப்பும் இடம் பெற ஸைட் பார் என்ற வசதி கிடைக்கிறது.
மேற்புறம் இதனைப் பக்கவாட்டில் அமைக்க முடியுமா என்பதைச் சோதிக்க வேண்டும்.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 14, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked Apr 26, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 27, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 16, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...