தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how many (max)pages can we have on a blog?

0 votes
ப்லோக்கில் அதிக பட்சம் எத்தனை பக்கங்களை வைத்துக் கொள்ளலாம்?
asked Jun 14, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
4 answers
asked Apr 26, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 5, 2012 in Internet by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 24, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 16, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...