தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Tips for quick response

0 votes
கணினி இயக்கத்தை விரைவு படுத்தச் சில அனுபவ யோசனைகள் இதோ
asked May 20, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
எனது கணினியில் இணைய இணைப்பிற்கான மோடத்தையும் பென்ட்ரைவையும் அடிக்கடி கழற்றி மாட்டுவதால் இணைப்பு தளர்ந்துவிடும் என்று நினைத்து அப்படியே விட்டு வைத்திருப்பேன். கணினியில் வேலையை ஆரம்பிக்கவும் நிறுத்தவும் 10 நிமிடங்களுக்குக் குறையாத தாமதம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. இப்போது அகற்றிவிட்டு இயக்க நிறுத்த ஆரம்பித்தால் அத்தனை தாமதம் ஏற்படுவதில்லை.
answered May 20, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
3 answers
asked Dec 18, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 25, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 29, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...