தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Dear Karthik,
          Now we r using ADSL Technology in our org for Network usage, we need to change ADSL to MPLS Technology, now pls explain technical spec for about two technology (min 10 points) and approx cost both technology max 50 data points / 10 voice ?

Thanx in advance,

Thals
in Internet by thals ஆர்வலர் (550 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
கார்த்திக் வரவில்லை என்பதாலும், இந்திய நிலை எனக்குத் தெரியவில்லை என்பதாலும் சிறிய.....................
In general, MPLS VPN is a service provider technology where the customer trusts the service provider to securely handle and deliver the traffic between sites. Layer 2 and Layer 3 MPLS utilize the same basic principles for transporting traffic across the provider network, namely MPLS label switching, setting up Tunnel Label Switched Paths (LSPs). However, the difference is that L3 VPN MPLS uses IP Routing and L2 VPN MPLS uses a circuit switching approach, similar to how leased line services were provided via frame relay or ATM using PVCs. The MPLS VPN approach is more flexible for service providers as it allows them to utilize the same networking equipment for all operations. The customer data is encapsulated and carried across the provider network via MPLS, label switched.

ADSL is just a telco DSL type. It describes how the connection to the customer premise is accomplished. There are many different ways to do this. It used to be frame relay, which is losing ground to now DSL, Gigabit Ethernet, fiber and others. There are mainly three components in every connection scenario: the provider network, the customer network and the last mile that bridges the connection between customer and provider. Sometimes this last mile piece can get tricky for providers to deal with due to the telco rights-of-way.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
asked Aug 28, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 24, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...