தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Please explain How to research keyword?

0 votes
Sir, i got your cool answer regarding .ht access file and some tips. I thanks to you for your instant reply.And i have more doubt regarding keyword research..

Please explain perfect keyword research our relevant website for get high position on search engine.

Note:  Kindly explain in details using your own video or text  step by step using images. It will helpful for me.

Thanks
Robozkamal
asked Aug 28, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
Learn basics from here https://adwords.google.com/select/KeywordTool

And I will make video soon.
answered Sep 13, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
இப் யு பிந்து இட் டிபீகில்ட்
answered Jan 10, 2015 by புதியவர் (180 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Oct 28, 2012 in SEO by pjmanikandan இளையோர் (320 points)
+1 vote
1 answer
asked Jun 6, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
+1 vote
3 answers
asked Mar 2, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 6, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
...