தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to create passport size photo in photoshop

+1 vote
no
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
answered Oct 3, 2013 by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
Hi Usha,
      Kindly find the below url to create a passport size photos , its work very well for me. Give me a feed back to me.

http://movies.todaysworld.in/2011/11/how-to-make-passport-size-photos-photos.html


[Email:[email protected]]
answered Oct 31, 2013 by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
2 answers
0 votes
2 answers
asked May 4, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 28, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...