தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

don't worry about non availability of nhm writer. u can type and convert to unicode. interested?

0 votes
என்எச்எம் ரைட்டர் செயல்படவில்லையா, தமிழில் அடித்து ஒருங்குறிக்கு மாற்றிக் கொள்ள முடியும். விருப்பம் இருக்கிறதா?
asked Jun 4, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நோட் பேடில் பாமினியில் அடித்துக் கொள்ளவும்.
கண்டுபிடி பான்ட் கன்வெர்டரைப் பயன்படுத்தி மாற்றிக் கொள்ளவும். இந்த வசதி இணையத்தி்ல் இலவசமாகக் கிடைக்கிறது.
answered Jun 12, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked May 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...