தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

sir how to create multiple auto page in php? please help me

0 votes
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Aug 21, 2012 in PHP by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
...