தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
projectfork+joomla.

in my system, there is a part where the staffs in my company will track time (mention the total hour spent for the task of specific project) every day.
and it should show the total time spent (for the task) by project and by user id.
using php coding,i've modified a bit the code and first time view its works fine.But after i 've added the time (track time for a task) the data become redundant.Please any1 help me to solve this problem.
I want it to show the total time spent for the tasks of specific projects and by user id.

Any1 ever heard about projectfork ?its about projectfork using MVC concept.
in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
From my bare guess.. It is fully related about a query with group...
Or., Kindly show me the code that displays total time spent for task.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
0 answers
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 16, 2012 in PHP by karthigaaaru புதியவர் (130 points)
...