தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Can you please help me to create Master Page in Dreamweaver CS3 for PHP as like ASP.NET.
in PHP by

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
எனக்கு  ASP அவ்வளவு பரிச்சியம் இல்லை. "master page" என்பதன் பயன்பாடு என்ன?  ஒரு வேலை நீங்கள் PHP's include(); பற்றி வினவுகிறீர்கள?
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 21, 2011 in PHP by புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked May 19, 2012 in PHP by balajick புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 14, 2011 in PHP by sandeepsachansan48 புதியவர் (130 points)
...