தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
How to run a CakePHP program in wamp Server?. Please help me.
by vengadesh புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
I am going to record a video for that and do let you know...
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
+1 vote
4 answers
0 votes
3 answers
asked Aug 30, 2012 in Windows by saravanan_2291yahoo-com இளையோர் (380 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by raju009 புதியவர் (180 points)
...