தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi sir, I want to know , how to host my asp.net website in IIS. I am using windows 7 and Visual studio 2010 with dotnet framework 4.0. I need steps to host it in IIS server in my system.
in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Configuring everything is a big pain.  I suggest you to download and install FREE 1 domain version of PLESK control panel. It will do all configurations smooth. And happily you can start testing/developing your web app in professional way.

Try to install that 15days free version.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
0 votes
1 answer
asked Sep 1, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 8, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 20, 2012 in Windows by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)
...