தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
I developed web application using asp.net. I want to know how to host my site in the internet at free of cost? Tell me the site to host the asp.net application for free.
in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
Free hosting is a good way for learning purpose

http://www.asphost4free.com/
http://www.aspspider.com/

I am not sure how good are they.. Or you may try professional service providers like us (www.Blaze.ws)  We charge Rs. 1500 per year for ASP.NET hosting.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
I found a site called http://www.tucktail.com/  .
If you purchase a domain name here, you will get the hosting plan at free of cost.It also supports asp.net .To know more about details , visit the site..
by sarojini புதியவர் (140 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 1, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 20, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...