தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Internet by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
Internet Explorer 6:
→ Tools → Internet Options
→ Delete Cookies → OK
→ Delete Files → OK
→ Clear History → Yes
→ OK

Internet Explorer 7:
→ Tools → Internet Options → Delete...
→ Delete files → Yes
→ Delete cookies → OK
→ Delete history → OK
→ Close (browsing history window)
→ OK

Mozilla Firefox
→ Tools → Clear Private Data
[x] Browsing History
[x] Download History
[x] Saved Form and Search History
[x] Cache
[x] Cookies
→ Clear Private Data Now


Try these.
by வல்லுநர் (12.9k points)
+1 vote
install flash player and try.........
by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
நவீன்,  அவருக்கு பிற வீடியோ தளங்கள் எல்லாம் தெரிகின்றனவாம்  ....
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 28, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
3 answers
asked Aug 28, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 17, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 27, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
1 answer
...