தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

hi brother........My cpanel webalizer stats are not updating? pls help me i cant understand this problem?

0 votes
My website  cpanel webalizer stats are not updating? pls help me i cant understand this problem? pls
asked Aug 26, 2012 in Internet by naveen ஆர்வலர் (920 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இது உங்களின் Hosting Company யால் மட்டுமே சரி செய்ய முடியும்.

மற்றும்... Webalizer ஐ விட Google Analytics பயன்படுத்தலாமே?
answered Aug 26, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
0 votes
3 answers
asked Aug 28, 2012 in Internet by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
...