தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
by mohamedn இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
look the download path that you have SET before may be due to invalid drive it may get cancel in last time

if you changed any setting unknown try this

goto tools>internet option>advanced>reset
by sasi வல்லுநர் (3k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
0 votes
1 answer
asked Oct 31, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
...