தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hello sir , i just run my phpMyAdmin after installing wamp i got this error "#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) " please help me i reinstall wamp lot of times but it can't help .
in PHP by dvvicky92 புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
open the file config.inc.php in folder C:/wamp/apps/phpmyadmin2.10.1 and find this line:

$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'TakeOutAnythingInThisSingleQuote'; // MySQL password (only needed) or type a password of your wish inside that single quotes.

Do as advised, then save the file, shut down and exit wamp. After restart wamp, start all over to setup password.

Above phpmyadmin path may vary based upon your wampserver version.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
3 answers
asked Sep 7, 2012 in PHP by niash இளையோர் (220 points)
0 votes
5 answers
asked Aug 26, 2012 in PHP by gopimythoughts இளையோர் (330 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2012 in PHP by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 21, 2013 in PHP by kannan_s6 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in PHP by priyasuis புதியவர் (120 points)
...