தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

I want copyright for use another sites..

0 votes
MR.Karthik  i want copyright for use another website pages....it is possible????
asked Aug 25, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நீங்கள் பிற தளங்களின் எழுத்துக்களை குறைந்த அளவில் மேற்கோள் கட்டும் விதத்தில் பயன்படுத்த எந்த தடையும் இல்லை. உங்களின் தலத்தில் இருந்த அந்த உண்மையான தளத்திற்கு ஒரு தொடுப்பை  கொடுத்திருக்க வேண்டும்.  அவ்வாறு கொடுத்துவிட்டால் நீங்கள் எந்தக் காப்புரிமை பற்றியும் கவலை கொள்ளத் தேவையில்லை.
answered Aug 26, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 25, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
+1 vote
3 answers
asked Nov 8, 2012 by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...