தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+2 votes
in Windows by mohamed-lukman புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Default File Type Associations - Restore may be able to fix this for you.

More about Default File Type Associations, Please visit below link:

http://www.sevenforums.com/tutorials/19449-default-file-type-associations-restore.html

Also refer:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Change-which-programs-Windows-uses-by-default

http://support.microsoft.com/kb/950505

Hope this information is helpful.
by techie வல்லுநர் (1k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Nov 19, 2015 in Windows by dharanidaran புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 3, 2013 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked May 23, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 8, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...