தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
hi , i am trying to implement payment and shopping cart using vamcart in cakephp 1.3.8 .

vamcart  is full support this payment and shopping using cakephp . but i need to used only payment and shopping cart . but in google i fing some document for how to implement its not there .. so please help me how to use this vamcart . in other cake app.

Thankyou
in PHP by sandeepsachansan48 புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Which payment gateways you want to use? Paypal or Alertpay or what?
by blazenetworks இளையோர் (340 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 19, 2012 in PHP by balajick புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
+1 vote
1 answer
asked Dec 21, 2011 in PHP by புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in PHP by priyasuis புதியவர் (120 points)
...