தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
how to redirect some page to subdomain.   for example (http:someweb.compagexyz.php)  to (http:page.someweb.comxyz.php)

in this case how to use include function and how to use link function
in PHP by புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked May 19, 2012 in PHP by balajick புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 14, 2011 in PHP by sandeepsachansan48 புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by jksudhan புதியவர் (120 points)
...