தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
in Internet by mohamedn இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Try to change downloads saving location.

I doubt your C: is out of space.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jul 10, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 15, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Oct 5, 2012 in Internet by arivu புதியவர் (180 points)
...