தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

anna intha thalam migavum nandraga ulladhu.. vazhthugal..... in php trim() why this cmnd is using in php

+1 vote
trim() என்ற காமண்டை எதற்கு பயன் படுத்துகிறோம்
asked Apr 14, 2012 in Web Designing by dineshbalaji புதியவர் (190 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
The trim() function removes whitespaces and other predefined characters from both sides of a string.

trim(string, charlist)

நீங்கள் tab t , null, etc போன்ற charlist  ஐ  string இல் தந்து  இருந்தால்  அவற்றை நீக்க உபயோக படுத்தலாம்
answered Apr 15, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2015 by devi1 புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 1, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
0 votes
5 answers
asked Nov 8, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...