தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
sir how to run  php program in wampserver.iam see your video but can not run my localhost.how to set localhost what can do help me
in PHP by இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
1.  Goto www.wampserver.com and download WAMP Server.
     
  2.  Just install it like other softwares by just clicking next next...
     
  3.  Now go to START menu of windows and start wampserver.
    Generally, the path is Start -> WapmServer -> start WampServer
     
  4.  Open your web browser and type http://localhost (or http://127.0.0.1 )
   If you see a default WampServer home page, you installation is success.
     
   5. Now put your php code in www folder in your wamp installation directory.
    Usually this is C:wampwww
     
   6. Now type http://localhost/filename.php in your browser.   (where filename is your php file name)
     
    It will execute your php code.. Thats it...
by வல்லுநர் (1k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 11, 2013 in Windows by புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 25, 2012 in PHP by புதியவர் (190 points)
...