தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
I created a test account in paypal.but i dont know how to integrate paypal with my php site.i tried paypal.php and paypal.class.php files.its processing but finally its showing "Please login to use the PayPal Sandbox features." please help
by jagesh புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Sandbox is a testing environment. You have to change sandbox url to live url and enter live merchant email in your script.

Are you running this script in local host or a real website?
by blazenetworks இளையோர் (340 points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by jksudhan புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in PHP by priyasuis புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
asked Sep 20, 2011 by anonymous
...