தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
How call a PHP function while triggering javascript events like onclick, onload..etc....?
by

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
100% possible.  read about xajax framework. it is simple and you can call any php function using ajaxed way within js events.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
Thanks..
Can you explain this way with a small example..
by

Related questions

0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in PHP by priyasuis புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
+1 vote
1 answer
asked Feb 2, 2012 by jagesh புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Feb 6, 2014 in Internet by புதியவர் (140 points)
...