தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
hello sir..i am using wamp server from saw ur tutorial but from now  the server is wamp server is not working.............what is the reason  for this.......how will recover?
in PHP by naveen ஆர்வலர் (920 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
1. Try to see service status in service manager (Start->run->services.msc)
2. If your skype has opened it would not work..
3. Try to change apache port no in httpd.conf file and try.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by jksudhan புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
0 votes
2 answers
asked Sep 17, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 20, 2012 by ranjith புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 6, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
...