தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
genuine online jobs
in Internet by புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Now a days lot of ways available to earn money. But online business is the best way to earn money online. Because you can do the online job from your home at par time. So you can earn more money.
There are lot of ways to earn money through online such as
1) Blogging
2) Google Adsense
3) Affiliate marketing
4) Micro Jobs
5) Freelancing
6)Reselling Business.among them i have chosen reselling business.
Reselling business means you can just buy a website which contains Domain Registration plans,Hosting Plans,website builder,E-mail Marketing etc.. from a reseller for a particular amount and you can fix your price for that products and you can market it and gain more profit.I registered and got an account in http://www.goresellers.com/   .I just have sold domains hosting plans at a higher price and gain more profit. You can also get the account from this site and gain more money.
by jack ஆர்வலர் (540 points)

Related questions

+2 votes
2 answers
asked Dec 4, 2011 in Internet by ashok புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2013 by arun புதியவர் (130 points)
0 votes
3 answers
asked Dec 29, 2013 by james2706james இளையோர் (370 points)
+1 vote
2 answers
asked May 3, 2012 by raja-priya-sri புதியவர் (130 points)
...