தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to check whatsapp messages of others?

0 votes
asked May 3, 2016 by sumaimalik புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 25, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 10, 2012 by ismail புதியவர் (150 points)
...