தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

give me a solution.Office:bamini font home:rgb with keyman others:unicode. how to co ordinate?

0 votes
அலுவலகத்தில்
ஒரு பாமினி பான்ட் வீட்டில்
ஆர் ஜி பி கி மேன்
uடன். மற்றவர்களுக்கு யுனி கோடு
சிண்டைப்
பிய்த்துக் கொள்வதாக இருக்கிறது. தீர்வு என்ன?
asked Dec 24, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
3 answers
asked Dec 18, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 9, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 9, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...