தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Tell me the software to check the condition of hard disk?

0 votes
Hi sir,
   I want to check the problem in harddisk like bad sectors,etc. Kindly give me the software name to check the overall condition of hard disk.
asked Nov 25, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
சுலபமானதும் சிறந்ததும் விண்டோஸ் ல்  chkdsk  முறைதான். எல்லாத் தவறுகளையும் கண்டறிந்து திருத்திக் கொள்ளவும் முடியும்.
விண்டோஸ் ௭,௮ ஆயின் டிரைவ் லெட்டர் ரைட் கிளிக்
properties - tools -check  now
answered Nov 26, 2012 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Oct 29, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 4, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 17, 2012 by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
3 answers
asked Aug 30, 2012 in Windows by saravanan_2291yahoo-com இளையோர் (380 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 10, 2014 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
...