தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

I want to work online,typing,copypaste can i earn ,tell me sites for me,please...respend me at the early

0 votes
asked Mar 9, 2016 in Internet by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ப்ளீஸ் செக் திஸ் லிங்க்  http://csl.ink/ejd
answered Dec 23, 2016 by mohamed ஆர்வலர் (700 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
+2 votes
2 answers
asked Dec 4, 2011 in Internet by ashok புதியவர் (140 points)
+1 vote
2 answers
+1 vote
0 answers
+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
...