தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+2 votes
in Internet by ashok புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
www.viewbestads.com is the good  website for online data entry.. for just logging in you will be getting around RS.  200.
by nagaraj ஆர்வலர் (630 points)
0 votes
Online job is not professional way to earn money ,also its not secured and you can't earn more money using that so better do online business .There are many online business available i would recommend reselling is the best among them.Reselling business is the most profitable online business. Reselling business is nothing but getting service from someone fixing high rate and then earning amount by getting commission from them. To start this you must first have reseller account .To get reseller account visit http://www.Goresellers.com here they provide two reseller plans you can choose one among them based on your needs. Using which you can buy domain names, website builder service, web designing services and so on. After that you can fix high rate for those services and sold them. You can earn quick cash through this method. According to me reseller business is one of the best way to make money online.
by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
0 votes
3 answers
asked Dec 29, 2013 by james2706james இளையோர் (370 points)
+1 vote
0 answers
0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
...