தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

samsung Mobileஇல் காணப்படும் அதன் Softwareஐ மாற்றுவதற்கு Computer இல் காணப்படும் Software எது?

0 votes
asked Jan 16, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Driver ,Samsung PC Suite ,apps என Samsung  கைபேசியில்   பல மென்பொருள்/அப்ஸ்  இருக்கின்றன. எந்த மென்பொருள் கணினியில் எங்கே எப்படி மாற்றுவது- கொஞ்சம் புரியும்படி எழுதக் கூடாதா?
answered Jan 16, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
...