தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

samsung Mobileஇக்கு முழுமையாக மாற்றக்கூடிய Software எது?

0 votes
Pc softwareஎது?
asked Jan 14, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்கள் கேள்வி புரியவில்லை.
answered Jan 15, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 7, 2012 by ghobinath வல்லுநர் (3,130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 7, 2012 by ghobinath-sanmukeswaran புதியவர் (120 points)
...